ریسمان نور تا داستان مرگ...

تلاش برای انتخاب راهی به سوی نور(اتحادیه انجمن های اسلامی)

ریسمان نور تا داستان مرگ...

تلاش برای انتخاب راهی به سوی نور(اتحادیه انجمن های اسلامی)

مشخصات بلاگ
ریسمان نور تا داستان مرگ...

تفسیر زندگی دنیا یا جاودانگی آخرت،آیا غرب به پیشرفت ختم میشود یانابودی مطلق وآیا پیشرفت به معنای غربی شدن است یا توسعه زندگی وآیا توسعه زندگی به مرگ وجاودانگی نخواهد رسیدپس چه راه بهتر ازبا او بودن وهمراه او و ولی او (مهدی) شدن.
| he"ll come soon |
یا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آید
بنشسته سر راهش ، شاید ز سفر آید
تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش
کوکب شِمُرم هر شب ، شاید که سحر آید
هر دم که رخش بینم خواهم دگرش دیدن
بازش نگرم شاید یک بار دگر آید
از دیده نهان اما اندر دل من جایش
او را طلبم هر شب شاید که ز در آید
با کس نتوانم گفت من راز درون خویش
کز درد غم هجرش دل را چه به سر آید
می سوزم و می سازم از درد فراق اما
تیر غم او بر دل افزون ز شمَر آید
"حیران" به فغان تا کی با محنت و غم همدم
یارب نظری کان شاه از پرده بدر آید
(سید تامی زرندی)
"اتحادیه انجمن های اسلامی شهر تهران"

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها
 سر آغاز هر نامه نام خداست          که بی نام او نامه یکسر خطاست
             
دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 57 ثانیه
راستی یک سر هم به ادامه مطلب بزنید ..........
1- سر آغاز هر نامه نام خداست              که بی نام او نامه یکسر خطاست   
2-به نام خالق پیداوپنهان                       که پیدا و نهان داند به یکسان              
3-به نام خداوند  دادار  پاک                     پدید آور آ دم ازآب وخاک
4-به نام خداوند جان وخرد                      کزین برتر اندیشه برنگذرد  
5-به نام خدایی که برذات وی                   محال است هرگز بردعقل پی
6-به نام خدایی که خاک آفرید                  کزان خاک انسان پاک افرید 
7-ای نام تو بهترین سرآغاز                      بی نام تو نامه کی کنم باز
8-بسم الله الرحمن الرحیم                      هست کلید درگنج حکیم 
9-به بسم الله می خوانم خدارا                  زمشتی خاک آدم ساخت مارا 
10-به نام خداوندجان آفرین                        حکیم سخن درزبان آفرین 
11-به نام خداوند خورشید وماه                  که دل را به نامش خرد داد راه
12-به نام آن که درجان وروان است              توانایی ده هرناتوان است  
13-به نام آن که جان رافکرت اموخت             چراغ دل به نورجان برافروخت   
14-به نام آن خد ای پاک سبحان                   که ازخاک آفرید اینگونه انسان
15-سرآغاز گفتارنام خداست                        که رحمتگر ومهربان، خلق راست          
16-بنیاد سخن به نام حق، نه                       کزهرچه به است نام حق به
17-به نام آنکه درماگفتن آموخت                      به انسان درمعنی سفتن اموخت   
18-ای همه هستی زتوپیداشده                      خاک ضعیف ازتوتواناشده     
19-به نام آنکه هستی نام ازاویافت                  فلک جنبش زمین آرام ازاویافت
20-اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها           نگشتی تاقیامت نو  خط شیرازه  دیوان ها  
21-خدایاجهان پادشاهی توراست                   زماخدمت آید خدایی توراست
22-ستایش کنم ایزد پاک را                             که گویاو بینا کندخاک  را
23-جهان رابه پستی بلندی تویی              ندانم که ای، هرچه هستی تویی
24-خداوندمایی ومابنده ایم                       به نیروی تو یک به یک زنده ایم
25-ای خدای بی نهایت جزتوکیست           چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست
26-به نام آنکه مارازندگی داد                     وزان بس مژده پایندگی داد
27-به نام خداوندباران نقل وتگرگ               نفس های باد وتپش های برگ 
28-به نام خداوند رنگین کمان                    خداوند بخشنده مهربان
29-بده مفتاحی ازسطر کلامم                   وزان بگشای قفل ازگنج کامم
به ذکرخودبلندآوازه ام کن                           رفیق لطف بی اندازه ام کن   
30-شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را         پروردگارخلق وخداوند کبریا
دادارغیب دان ونگهدارآسمان                       رزاق بنده پرور و خلاق رهنما
31-ستایش خداوندبخشنده را                    که موجودکردازعدم بنده را
32-به نام آ ن که گل راخنده آموخت             وبرجان شقایق آتش افروخت
33-ثناوحمدبی پایان خدارا                         که صنعش دروجود آورد مارا
34-خردهرکجاگنجی آردپدید                       زنام خداسازد آن را کلید   
35-به نام خداوندلوح وقلم                          حقبقت نگاروجود وعدم
خدایی که داننده رازهاست                        نخستین سرآغاز آغازهاست
36-به نام خداوند شمشیر وتیغ                    که باران آتش درآرد زمیغ 
37-به نام خداوند نیکوسرشت                      که درجهان بذرنیکی بکشت  
38-بزرگی هست دردنیا خدانام                    که بایادی کنذ دلهاچه ارام
39-به نام مناسب ترین واژه ها                    به رسم محبت به نام خدا 
40-آغازهرکلامی نام خدای یکتا                   همواره می برم من نام مقدسش را
41-به نام گشاینده کار ها                           زنامش شود سهل دشوار ها
42-تا که سخن از دل و از دلبر است              نام خدا زینت هر دفتر است
43-به نام خداوندی که کار ساز است             زما و طاعت ما بی نیاز است
44-ای که با نامت جهان آغاز شد                  دفتر ما هم به نامت باز شد
45-به نام خدا هر چه داریم از او                    خداوند احمد خدای سبو
خدای قلم های حیدر ستا                            خداوند سیف و خدای شتا
46-به نام خداوند بود و نبود                           خداوند یاسی به رنگ کبود
خداوند حسن خدای حسن                           خداوند ابرو به وقت شکن
خداوند بدر و خدای حنین                               همان خالق کربلای حسین
خداوند سجاد زین العباد                                که ساجد چو او در دو عالم مباد
خدای شکافنده بحر علم                                خداوند باقر خداوند حلم
خداوند صادق خدای ودود                               خداوند غیب و خدای شهود
خداوند کاظم خدای ادب                                خداوند روز و خداوند شب
خداوند مهر و خدای وفا                                  به نام خدایی که دارد رضا
خداوند عدل و خداوند داد                               خداوند بخشش خدای جواد
خداوند هادی خداوند راه                                خداوند روزی ده رهنما
خدای حسن نرگس وآفتاب                             خدای پذیرای کار صواب
خداوند زیبای رنگین کمان                              خداوند مهدی صاحب زمان
47- به نام خداوند شعر و سخن                       نخستین سخن در همه انجمن
48- به نام خدای سمیع و بصیر                        خطا پوش بخشنده بی نظیر
49-به نام خدای علیم و حکیم                         رحیم و بسیط و شریف و نعیم
50- به نام خدای بزرگ و احد                            تعالی و شافی و قدیر و صمد
51-به نام خدای رئوف و غفور                          حمید و لطیف و مجید و صبور
52-به نام خداوند وجد و سرور                          پدید اور عشق و احساس و شور
53-به نام آن که او نامی ندارد                         به هر نامی که خوانی سر برارد
54-بس مبارک بود چون فر همای                     اول کار ها به نام خدای
55-به نام آنکه خنده آفریده                              به بد خلقی خط بطلان کشیده
56-حمد پاک  از جان پاک آن پاک را                   کاوبه وجد آورد مشتی خاک را
57-بزرگی هست در دنیا خدا نام                      که با یادی کند دلها چه آرام
58-آغاز سخن یاد خدا باید کرد                         خود را به امید او رها باید کرد
     ای با تو شروع کارها زیبا تر                        آغاز سخن تو را صدا باید کرد
59-گفتار مرا تو باید آغاز کنی                          آغاز سخن مرا سر افراز کنی
60- به نام خالق ارض و سماوات                      به نام داور روز مجازات
61-به نام خداوند جغرافیا                                به نام همان قاره آسیا
62-به نام خداوند رنگین کمان                          فروزنده روز و شب آسمان
63-به نام خداوند زیبا سخن                           خداوند آلاله ها در چمن
64-به نام خداوند آلاله ها                                خداوند پروانه و پونه ها
65-درود بر خدای هنرآفرین                              نگارنده هر گل آتشین
66-به نام خداوند نون و قلم                             خداوند آزادی و عشق و غم
67-به نام خالق سبز بهاران                             خداوند طراوت , جویباران
68-به نام خداوند خوب بهار                             خداوند گل , لاله و لاله زار
69-به نام خدای بلندآسمان                             خداوند خاک و خدای جهان
70- به نام خداوند پاک و دلیر                            خداوند دریا ،خدای امیر
71- به نام خداوند سبز و سپید                         خداوند سال و خداوند عید
72-به نام خداوند سنگ و خداوند گنج                 خداوند شادی خداوند رنج
73-به نام خداوند کوه و خداوند دشت                 خداوند دره خداوند گشت
74-به نام خداوند ریحان و گل                           خداوند هادی هدایت سبل
75-به نام خدای شفبع و صبور                         خداوند دانش خداوند نور
76- به نام خداوند تاج و خداوند گنج                  خداوند روزی  , سرای سپنج
77-به نام قادر پاک توانا                                  به نام آنکه جان بخشید مارا
78-به نام بی نیاز عالم آرا                               خدای فاطمه آرام دل ها
79-به نام چاره ساز و حی سر مد                    خدای فاطمه دخت حمد
80-به نام خداوند حی رحیم                           خدای بهشت و خدای جحیم
81-به نام خداوند شعر و غزل                          به نام خداوند عزوجل
82-به نام خداوند شعر و غزل                          کلامش نشیند به دل تا ازل
83-به نام خداوند نان و خداوند جان                 دهد روزی اش  را به پیر و جوان
84-به نام خداوند احساس پاک                      خداوند شمس و مه تابناک
85-به نام خداوند نیلوفرین                            ستایش ز بهر تو ای بهترین
86-به نام خداوند دریای نور                           خدایی که دارد به هر جا حضور
87-به نام خداوند شعرو غزل                          خداوند روزی ده بی مثل
88-به نام خداوند روشن ضمیر                       خداوند روشنگر بی نظیر
89- به نام خداوند دریاچه ها                          که داده ظرافت به پروانه ها
90-به نام خداوند احساس پاک                       همان که آفریده ما را ز خاک
91-به نام او ن که ارامش میاره                       چه زیبا آفریده اون ستاره
92-ز بسم الله چیزی نیست بهتر                     نهادم تاج بسم الله بر سر
    عجب تاجی  است این تاج الهی                 ببند بر سر برو هر جا که خواهی
93-اول دفتر بود نام خداوندگار                          ایزد با فرو جای,عادل و پروردگار 
94-بسم الله الرحمن الرحیم                    هست سرآغاز الف لام میم
95-بسم الله الرحمن الرحیم                   ذکرکن ای دوست که باشی تسلیم        
96-بسم الله الرحمن الرحیم                   باغ دل آدمیان رانسیم
97-بسم الله الرحمن الرحیم                   مصرع برجسته نثرقدیم
98-بسم الله الرحمن الرحیم                  غنچه سربسته رازحکیم
99-بسم الله الرحمن الرحیم                   اعظم اسمای علیم حکیم 
100-بسم الله الرحمن الرحیم                 هست نمک برسر خوان کریم
101-بسم الله الرحمن الرحیم                  آیت الطاف خدای کریم
102-بسم الله الرحمن الرحیم                  نص صحیح است وکلام حکیم
103-بسم الله الرحمن الرحیم                  طایرفرخنده ی وحی قدیم
104-بسم الله الرحمن الرحیم                  کعبه ی جان ودل اهل نعیم
105-بسم الله الرحمن الرحیم                 حرف نخست است زنظم حکیم
106-بسم الله الرحمن الرحیم                 گوهریک دانه درج قدیم 
107-بسم الله الرحمن الرحیم                  نغمه مرغان ریاض قدیم      
108-هست زگلزارالهی شمیم                 مخزن الاسرارخدای کریم 
109-به نام آن که گنج جسم وجان ساخت                   طلسم گنج جان هردو جهان ساخت
110-به نام کردگار فرد بی چون                                   که ما رااز عدم آورد بیرون         
111-به نام آن که جان رانوردین داد                             خرد رادر خدا دانی یقین داد
112-به نام آن که تن رانور جان داد                             خرد را سوی دانایی عنان داد
113-به نام آن که جان را زندگی داد                           طبیعت را به جان پایندگی داد  
114-به نام آن که جان از او نشان یافت                      زبان آموخت حرف ونطق جان یافت
115-به نام پادشاه عالم عشق                                 که نامش هست نقش خاتم عشق    
116-بیا ساقی اسباب می ساز کن                           سر  خم  به نام خدا باز کن      
117-آرم آغاز  در این نامه  زنو نام خدارا                      آن که آشفته زگیسوی بتان خاطر مارا  
118- به نام دوست گشاییم دفتر دل را                       به فر عشق فروزان کنیم محفل را 
119-رشته اسرارهرکاری است بسم الله الرحمن الرحی
120- به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِ زمین و آسمان و هر آنچه در اوست.
121- به نام حضرت دوست که هرچه هست ازاوست اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست .
122- آغازسخن یاد خدا باید کرد            خود را به امید او رها باید کرد
ای با شروع کارها زیبا تر                      آغازسخن تو را صدا باید کرد
123- به نام حضرت دوست که هرچه هست ازاوست اول بی ابتدا و آخر بی انتهاست .
124- به نام یگانه بهانه ی هستی 
دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله النور
گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم
نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی
از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم
سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان
دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد قل عشق الله الصمد
راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم
گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو
دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم
ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن
مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم
میزبان عشق است و وای از عشق ! غوغا می کند
هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم
بهر ما بهتر زهر یاری است بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدای خلقت کون ومکان
خالق سبحان بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم
پای برآتش نهادش آن خلیل
گفت یارم تو نگهدارم به بسم الله الرحمن الرحیم
چون که خوابانید اسماعیل را از بهر ذبح
گفت یا رب کن قبول از من توبا بسم الله الرحمن الرحیم
چون عصایش اژدهاگردید ترسید آن کلیم
خالقش گفتابگیر این را تو با بسم الله الرحمن الرحیم
چون یموتی خواست عیسی حی کند
ابتدای نسخه اش بنوشت بسم الله الرحمن الرحیم
کورمادرزاد رابینا نمود
داروی این کار بودش هم به بسم الله الرحمن الرحیم
چون که جبرییل امین می خواست پیغام آورد
تافرودآمد زمین گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
چون بگفت احمد ن والقلم در پیش رب
پیش ازین گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
موقعی احمد قدم بنهاد برکوی حرا
گفت یارب کن مدد برمن تو بسم الله الرحمن الرحیم
مصطفی چون خواست بالاتر رود از جبرییل
کی توانی رفت بدون دکر بسم الله الرحمن الرحیم
فاطمه چون با علی خواستند همسر شوند
یک صدا گفتند یاران نام بسم الله الرحمن الرحیم
در شبی حیدر به جای مصطفی چون آرمید
سرنهاد برخاک ،گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
چون حسین ،شمشیر را برمی کشیدش از نیام
در چنین وقتی بگفت از بای  بسم الله الرحمن الرحیم
ظهر عاشورا که شد، تکبیر از دل برکشید
بعد تکبیرش بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم
چون ابو الفضل ،مشک دردست آمده، شط فرات
خواست پرآبش کند گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم
ای آدمی ،درمیان قبر نمی آید کسی بهر کمک
دم به دم با خود بگو جانم تو بسم الله الرحمن الرحیم
  • تامی زرندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی